Radni Gminy Czarnków uchwalili budżet na 2021 r.

Najważniejsza w roku sesja Rady Gminy Czarnków odbyła się 28 stycznia 2021r. w sali widowiskowo-sportowej w Gębicach. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Rady Gminy Czarnków Krzysztofa Chyżego, wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek tradycyjnie przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

REKLAMA

Najważniejszym punktem programu było uchwalenie budżetu Gminy na rok 2021. Zanim jednak to nastąpiło, skarbnik Gminy Czarnków Magdalena Mendyk przedstawiła opinię do projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz uzasadnienie do uchwały. Dyskusje i rozmowy dotyczące zapisów tegorocznego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej odbyły się podczas wcześniejszych prac komisji wspólnych. Poruszono wówczas wiele kwestii dotyczących dalszego rozwoju gminy. 

RADNI UCHWALILI BUDŻET NA ROK 2021. WCZEŚNIEJ PODJĘTO UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNKÓW NA LATA 2021 – 2043.

Analiza prognozowanych dochodów i wydatków na 2021 rok prowadzi do następujących wniosków. Proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi Gminy. Jest wiele ambitnych planów. Tegoroczne inwestycje dotyczyć będą poprawy infrastruktury w sołectwach, a także przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. W tym roku dochody zostały zaplanowane w wysokości 54.548.382,50 zł., natomiast wydatki 63.709.664,98 zł. Deficyt wyniesie 9.161.282,48 zł. 

Dochody

Prawie największą ich pozycję stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych - 14,6 mln zł, a wśród nich są m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochód to także wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych, kosztów egzekucyjnych, a także wpływy z innych opłat takich jak: wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych lokalnych opłat. 

Ponad 35,7 mln zł dochodów gminy stanowią dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym przede wszystkim subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na każde dziecko uczące się w gminnej szkole. W 2021 r. wyniesie ona 17,9 mln zł. Kwoty te jednak nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów ponoszonych na utrzymanie placówek oświaty i związanych z edukacją dzieci i młodzieży w naszej gminie. Resztę środków gmina dopłaci z dochodów własnych. 

Na projekty realizowane ze środków zewnętrznych otrzymamy łącznie dofinansowanie w wysokości 2,6 mln zł. Największa ich część przeznaczona będzie na przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków. W ramach tych środków zaplanowano również realizację przedsięwzięć pod nazwą: ,,Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Czarnkowskiej”, ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn”, ,,Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków”, ,,Góra, woda i przygoda - organizacja aktywnego pikniku w Górze nad Notecią”, Budowa małej infrastruktury turystycznej – budowa wiaty w Pianówce oraz w Romanowie Dolnym. 

Kolejną pozycję dochodów stanowi dotacja otrzymywana z budżetu państwa na działania związane ze wspieraniem rodzin, w tym świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”, "Dobry start" oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Na powyższe rozliczenia i ten cel do budżetu gminy wpłynie 17,7 mln zł, co stanowi 32,46% wszystkich dochodów. 

Wydatki 

Wydatki zaplanowano w kwocie 63,7 mln zł. Łączna kwota wydatków bieżących w 2021 r. wyniesie 53,3 mln zł co stanowi 83,59% całości wydatków. Największa ich część zostanie poniesiona na edukację i wychowanie dzieci i młodzieży oraz bieżące utrzymanie gminy (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią wodociągową; utrzymanie dróg publicznych; oświetlenie ulic, remonty, gospodarkę mieszkaniową i ochronę środowiska usługową, gospodarkę komunalną, zagospodarowanie przestrzeni, prace porządkowe). 

Wydatki na kulturę i sport wyniosą 2,4 mln zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych została zaplanowana kwota blisko 192 tys zł. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego wyniosą ogółem 683.516,43 zł. 

Pozostałe wydatki zostaną poniesione m.in. koszty administracyjne związane funkcjonowaniem urzędu gminy, rady gminy, na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, gospodarkę mieszkaniową i planowanie przestrzenne. 

Wydatki inwestycyjne wyniosą w tym roku 10,5 mln zł. Największa ich część (3,6 mln zł) została zaplanowana na modernizację Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym wraz z budową sali gimnastycznej. Zaplanowano też wydatki na budowę, przebudowę i remonty dróg ( 2,7 mln), a także na oświetlenie (240 tys.). W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (na co łącznie zaplanowano 2,7 mln zł). Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę sportową. Ponad 610 tys. wyniesie budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gębice. Dokładnie 220 tys. zaplanowano na remonty i rozbiórki. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano ponad 300 tys. złotych. Ponad 314 tys. wyniosą wydatki inwestycyjne na zadania: modernizacja sal i świetlic wiejskich i pozostała działalność. W ramach wydatków inwestycyjnych blisko 886 tys. wyniesie przebudowa budynku poszkolnego w Gajewie na potrzeby żłobka ,,Leśna Przygoda”.

W drugiej części radni podjęli następujące uchwały: 

- w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; 

- uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Walkowice dla działek nr 136/1, 607/5 i 758; 

- w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarnków"; 

- w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnków na lata 2021 – 2028; 

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Czarnków na 2021 rok; 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Czarnków na rok 2021; 

- w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Czarnkowie; 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/232/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski i interpelacje.


To może Cię także zainteresować:

Źródło: Urząd Gminy Czarnków Agnieszka Wiśniewska

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

Podoba Ci się to, co robimy?

Postaw nam kawę, a będziemy pracować jeszcze lepiej :)

Przeczytaj także:

DDWLKP.pl PCH24.info PCT24.pl PMI24.info PNT24.info POB24.info PP24.info.pl PSZ24.info PZL24.info

© 2012 - 2017 Dzień Dobry Wielkopolsko. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logotypy Dzień Dobry Wielkopolsko, PCT24.pl, PSZ24.info, PZL24.info, PCH24.info, PMI24.info, PNT24.info, POB24.info, PP24.info.pl, Chcę być FIT, Skuteczna Reklama Lokalna są znakami powiązanymi z Portalem Dzień Dobry Wielkopolsko oraz jego wydawcą ROZWOJOWI.com, którego są własnością. Mogą być wykorzystywane w celach zgodnych z przeznaczeniem i za zgodą wydawcy. Użytkowanie portalu oznacza zgodę na jego Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Używamy plików cookie, żeby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie Portalu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki